បន្ត ជាមួយ Krishna Lek. រត់នៅលើគំនូរ 16/4/64 ។

បន្ត ជាមួយ Krishna Lek. រត់នៅលើគំនូរ 16/4/64 ។ ต่อ กฤษณะ เล ขวิ่งบน งวด 16/4/64 งวดนี้ให้มาแล้ว ให้มาแล้ว สถิติเดินดีมากๆ แอดมินเห็นเลยเอามาฝากลูกเพจทุกท่านให้ได้ติดตามและรับชมกันค่ะ งวดนี้ให้เล ขเด็ ดอะไรบ้าง ไปดูกันได้เลยจร้า ถ้าชอบก็จัดไป สำหรับท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยจ้า จะเข้าอีกหรือไม่ไปดูกันได้เลยจ้า ต่อ กฤษณะ เล ขวิ่งบน งวด 16/4/64 งวดนี้   ต่อ กฤษณะ เล ขวิ่งบน งวด 16/4/64 งวดนี้ให้เล ขเด็ ดมาแล้ว ได้แก่ 5 ข้อมูลเล ข เด็ ดชุดนี้ เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและเป็นความชอบส่วนบุ คค ลเท่านั้น โปร ดใช้วิจารณ ญา ณในการรับชมและตัดสินใจ ขอให้ทุกท่านโชค สนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *