ประกาศด่วน! ล่าสุด ปรับ 5 จังหวัดนี้เป็น สีแดง แล้ว

#เรามาดูเรื่องราวของ “โ ร ค ภั ย” กัน โ ร ค ภั ย ที่เกิดขึ้น ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยทีเดียว คือเรื่องที่เกี่ยวกับโ ร คร ะบา ดที่กำลังแพ ร่หลายเป็นอย่างมากในบ้านเมืองของเรา จนทำให้เกิดผลกร ะท บหลายๆอย่างในชี วิ ตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชี พ หรือการทำงา นนั่นเอง กระทรวงสาธาร ณสุ ข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกร มควบคุ มโร ค แถลงภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการในภ าว ะฉุ กเฉิ นด้านสาธ าร ณสุ ข (EOC) กรณีโร คติ ดเชื้ อไ ว รั สโ คโ รน า 201 9 หรือ โ ค วิ ด-1 9 ว่า วันนี้ประเทศไทยมีการร ะบ าดของโ ค วิ ด-1 9 #ความคืบหน้า “โ ร คโ ค วิ ด” มีแนวโน้มที่เหมือนจะสู งขึ้นกว่าที่ผ่านมาพอสมควร ใน 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1.กลุ่มผู้ต้องขั งเรือ นจำ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีประส บกา รณ์คว บคุ มโร คผู้ต้องการในสถ านกั กกั นคนเข้าเมืองบางเขน และมีการทดสอบระบบบับเบิ้ลแอนด์ซีลอยู่หลายครั้ง จึงเชื่อว่าเราจะควบคุมสถา นก ารณ์ตรงนั้นได้เป็นอย่างดี 2.การร ะบา ดในสถ านบั นเทิ ง ที่ผู้ติ ดเชื้ อเดินทางไปหลายจังหวัด ฉะนั้นมาตรการในเรื่องนี้จะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น นพ.โอภาส กล่าวว่า ประกอบกับ ช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ ที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โร ค ติ ดต่ อ ในคณะกรรมการโร คติ ดต่ อแห่งชา ติ เมื่อช่วงเช้าได้ออกมติ ดังนี้ 1.มอบกรมคว บคุ มโร คปรับปรุงการกำหนดพื้นที่พื้นที่คว บคุ มสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ค วบคุ มสูงสุด พื้นที่คว บคุ ม พื้นที่เฝ้ าร ะวั งสูงสุด และพื้นที่เฝ้ าร ะวั ง ให้สอดคล้องกับสถ านกา รณ์ปัจจุบัน 2.ในช่วงเทศกาลที่จะมีประชาชนจากกรุงเทพมหานคร และรอบๆ เดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดจำนวนมาก ขอให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดปลายทาง ติ ดต ามพื้นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ ยง สอบถามประวัติการไปเที่ยวในสถ านบั นเทิ ง เพื่อแนะนำการตร วจหาเชื้ อ รวมถึงมาตรการอื่นที่จำเป็น “เน้นย้ำว่า ไม่มีการห้ามการเดินทาง แต่ให้เน้นย้ำการทำความเข้าใจ และการตร วจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ขอให้ฟังปร ะกา ศจากคณะกรรมการโร คติ ดต่ อจังหวัด ที่อาจจะออกประก าศเพิ่มเติมในแต่ละจังหวัด” นพ.โอภาส กล่าว นพ.โอภาส กล่าวว่า 3.ให้กรมคว บคุ มโร ค ดำเนินการแผนเฝ้ าร ะวั งกลุ่ มเสี่ ยงเน้นในสถานบั นเทิ ง ผับบาร์ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คั ดกร องหาผู้ติ ดเชื้ อในสถ านบั นเทิ งให้ครบถ้วน จากการประสานเบื้องต้น พบว่าใน กทม.มีสถ านบั นเทิง มากกว่า 1 พันแห่ง ซึ่งต้องจัดระบบเฝ้ าร ะวั งให้สม่ำเสมอ 4.ให้ทุกจังหวัดตั้งรับเฝ้ าร ะวั งผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ ยง ให้ อสม.เคาะประตูบ้าน ซึ่งเป็นมาตรการที่เราใช้ได้ผลในการควบคุมการร ะบ าดจากครั้งที่แล้ว 5.ให้โรงพย าบา ลทุกแห่ง ตร วจหาเชื้ อผู้ที่ต้องส งสั ยทันที โดยเฉพาะผู้ที่มีปร ะวั ติเสี่ ยงไปสถ านบั นเทิ ง 6.สั่งการให้สถาบันบําราศนราดูร และสถาบันป้องกันค วบคุ มโ รคเขตเมือง (สปคม.) เปิดบริการตร วจห าเชื้ อโ ค วิ ด -1 9 ให้ประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุด และ 7.ให้ทุกจังหวัดพิจารณาฉี ดวั คซี นป้ องกั นโ ค วิ ด-1 9 เพื่อการคว บคุ มโร คตามคำแนะนำของคณะกรรมการโร คติ ดต่ อจังหวัด และคณะกรรมการโร คติ ดต่ อกรุงเทพมหานคร “ในที่ประชุม EOC เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ ได้นำมติของคณะกรรมการด้านวิชาการที่ประชุมในช่วงเช้าของวันนี้ มาพิจารณาและมีมติของ สธ. ซึ่งจะนำเสนอต่อ ศบค.ชุดเล็ก ในวันที่ 7 เมษายนนี้ ดังนี้ 1.การกำหนดเขตพื้นที่ ปรับสีพื้นที่ต่างๆ อิงจากสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด และปรับมาตรการในแต่ละสีพื้นที่สี ดังนี้ #เฉลยเนื้อหา 1.พื้นที่สีแดง จังหวัดคว บคุ มสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ นครปฐม ให้ร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. งดดื่ม-จำหน่ายสุรา สถานบันเทิงผับบาร์ เปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. เช่นกัน แต่อนุญาตเพียงการรับประทานอาหาร ห้ามดื่มสุรา เนื่องจากพบว่า ความเสี่ ยงอยู่ที่สถ านบั นเทิ งและการดื่มสุรา จึงต้องมีมาตรการเข้มงวดสูงสุด ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติแต่ต้องจำกัดจำนวนคนเข้า สวมหน้ าก ากอน ามั ย เว้นระยะห่าง การสแกนวัดอุณหภูมิ สถานศึกษาให้เปิดได้แบบปกติหรือผสมผสาน และ สถานที่ออกกำลังกาย สามารถเปิดได้แข่งขันได้แต่ต้องจำกัดผู้เข้าชม 2.พื้นที่สีส้ม จังหวัดคว บคุ ม 9 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส และ กาญจนบุรี ให้ร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 23.00 น. รับประทานอาหาร ดื่มสุราในร้านได้ สถานบันเทิงผับบาร์ เปิดไม่เกินเวลา 23.00 น. ดื่มสุรา แสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่ง ดเต้ น รำ งดกิจกรรมที่มีการเบีย ดเสี ยด 3.พื้นที่สีเหลือง จังหวัดเฝ้ าร ะวั งสู งสุ ด 10 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ระยอง สงขลา ยะลา และ ขอนแก่น ให้ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ทานอาหารในร้าน ดื่มสุราในร้านได้ สถ านบั นเทิ งเปิดได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ดื่มสุรา แสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่งดการเต้นรำ ส่วนกิจกรรมอื่นดำเนินการได้ 4.พื้นที่สีเขียว จังหวัดเฝ้ าร ะวั ง ในอีก 53 จังหวัด ที่เหลือ ให้ร้านอาหารเปิดได้ตามปกติ และส ถานบั นเทิ งก็สามารถเปิดได้ตามกฎหมายคว บคุ ม ส่วนกิจกรรมอื่นดำเนินการได้ตามปกติ นพ.โอภาส กล่าวว่า จะเห็นว่ามาตรการที่กำหนดขึ้นจะเน้นตามสถ านกา รณ์โร คตามพื้นที่ คือ พื้นที่สีแดง ที่มีการคว บคุ มสูงสุดและเข้ มงว ด ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเบื้องต้นจะให้ม าตรกา รนี้คงอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจะมีการประเมินสถ านกา รณ์อีกครั้ง และว่า หากผ่านมติของ ศบค.ชุดเล็ก ก็สามารถสั่งการมา ตรก ารได้ทันที ไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ “แม้จะมีการบั งคั บอย่างไร แต่ความร่วมมือของประชาชนจะสำคัญมาก บางท่านบอกว่าห้ามดื่มในร้านแต่อาจจะมีการปาร์ตี้ในบ้าน ก็จะส่งผลให้การคว บคุ มโร คยากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะการร ะบ าดของโร คจะมีปัจจัยสำคัญคือ พื้นที่เสี่ ยงและพฤ ติกร รมเสี่ ยง ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยกับคนอื่นโดยไม่สว มหน้ ากา กอน ามั ย เช่น การดื่มสุรา การรับประทานอาหาร ก็จะเป็นพฤติกรรมเสี่ ยง จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าพาตัวเองไปในจุดเสี่ ยง ให้เกิดพฤติกร รมเสี่ ยง โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์เช่นนี้ อาจจะไม่สนุกเหมือนที่ผ่านๆ มา แต่อย่างน้อยปีนี้เรายังมีเทศกาลสงกรานต์รดน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ได้แต่ขอให้เว้นระยะห่าง ส่วนกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น การสาดน้ำ ในปีนี้ขออนุญาตง ดไว้ก่อน ถ้าหากสถ านการ ณ์ดีขึ้นเราจะได้ดำเนิ นการใช้ชี วิ ตปกติต่อไป” นพ.โอภาส กล่าว Skip to contentbaandeemestyleSearch for:Search …เพิ่ มอี ก 5 จังหวั ด April 5, 2021 Kew Uncategorized#เรามาดูเรื่องราวของ “โ ร ค ภั ย” กันโ ร ค ภั ย ที่เกิดขึ้น ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยทีเดียว คือเรื่องที่เกี่ยวกับโ ร คร ะบา ดที่กำลังแพ ร่หลายเป็นอย่างมากในบ้านเมืองของเรา จนทำให้เกิดผลกร ะท บหลายๆอย่างในชี วิ ตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชี พ หรือการทำงา นนั่นเองกระทรวงสาธาร ณสุ ข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกร มควบคุ มโร ค แถลงภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการในภ าว ะฉุ กเฉิ นด้านสาธ าร ณสุ ข (EOC)คุณต่อสู้กับโรคสะเก็ดเงินมานาน แต่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่?เส้นเลือดขอดทำให้คุณปวดขา? แนะนำวิธีดูแลง่ายๆ ใน 5 วันเส้นเลือดขอดที่ถูกละเลยมากที่สุดกลัวสิ่งนี้!กรณีโร คติ ดเชื้ อไ ว รั สโ คโ รน า 201 9 หรือ โ ค วิ ด-1 9 ว่า วันนี้ประเทศไทยมีการร ะบ าดของโ ค วิ ด-1 9#ความคืบหน้า “โ ร คโ ค วิ ด”มีแนวโน้มที่เหมือนจะสู งขึ้นกว่าที่ผ่านมาพอสมควร ใน 2 กลุ่มใหญ่ คือ1.กลุ่มผู้ต้องขั งเรือ นจำ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีประส บกา รณ์คว บคุ มโร คผู้ต้องการในสถ านกั กกั นคนเข้าเมืองบางเขน และมีการทดสอบระบบบับเบิ้ลแอนด์ซีลอยู่หลายครั้ง จึงเชื่อว่าเราจะควบคุมสถา นก ารณ์ตรงนั้นได้เป็นอย่างดี2.การร ะบา ดในสถ านบั นเทิ ง ที่ผู้ติ ดเชื้ อเดินทางไปหลายจังหวัด ฉะนั้นมาตรการในเรื่องนี้จะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นนพ.โอภาส กล่าวว่า ประกอบกับ ช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โร ค ติ ดต่ อ ในคณะกรรมการโร คติ ดต่ อแห่งชา ติ เมื่อช่วงเช้าได้ออกมติ ดังนี้1.มอบกรมคว บคุ มโร คปรับปรุงการกำหนดพื้นที่พื้นที่คว บคุ มสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ค วบคุ มสูงสุด พื้นที่คว บคุ ม พื้นที่เฝ้ าร ะวั งสูงสุด และพื้นที่เฝ้ าร ะวั ง ให้สอดคล้องกับสถ านกา รณ์ปัจจุบัน2.ในช่วงเทศกาลที่จะมีประชาชนจากกรุงเทพมหานคร และรอบๆ เดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดจำนวนมาก ขอให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดปลายทางติ ดต ามพื้นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ ยง สอบถามประวัติการไปเที่ยวในสถ านบั นเทิ ง เพื่อแนะนำการตร วจหาเชื้ อ รวมถึงมาตรการอื่นที่จำเป็น“เน้นย้ำว่า ไม่มีการห้ามการเดินทาง แต่ให้เน้นย้ำการทำความเข้าใจ และการตร วจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ)เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ขอให้ฟังปร ะกา ศจากคณะกรรมการโร คติ ดต่ อจังหวัด ที่อาจจะออกประก าศเพิ่มเติมในแต่ละจังหวัด” นพ.โอภาส กล่าวนพ.โอภาส กล่าวว่า 3.ให้กรมคว บคุ มโร ค ดำเนินการแผนเฝ้ าร ะวั งกลุ่ มเสี่ ยงเน้นในสถานบั นเทิ ง ผับบาร์ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คั ดกร องหาผู้ติ ดเชื้ อในสถ านบั นเทิ งให้ครบถ้วน จากการประสานเบื้องต้น พบว่าใน กทม.มีสถ านบั นเทิง มากกว่า 1 พันแห่ง ซึ่งต้องจัดระบบเฝ้ าร ะวั งให้สม่ำเสมอ4.ให้ทุกจังหวัดตั้งรับเฝ้ าร ะวั งผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ ยง ให้ อสม.เคาะประตูบ้าน ซึ่งเป็นมาตรการที่เราใช้ได้ผลในการควบคุมการร ะบ าดจากครั้งที่แล้ว5.ให้โรงพย าบา ลทุกแห่ง ตร วจหาเชื้ อผู้ที่ต้องส งสั ยทันที โดยเฉพาะผู้ที่มีปร ะวั ติเสี่ ยงไปสถ านบั นเทิ ง6.สั่งการให้สถาบันบําราศนราดูร และสถาบันป้องกันค วบคุ มโ รคเขตเมือง (สปคม.) เปิดบริการตร วจห าเชื้ อโ ค วิ ด -1 9 ให้ประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุดและ 7.ให้ทุกจังหวัดพิจารณาฉี ดวั คซี นป้ องกั นโ ค วิ ด-1 9 เพื่อการคว บคุ มโร คตามคำแนะนำของคณะกรรมการโร คติ ดต่ อจังหวัด และคณะกรรมการโร คติ ดต่ อกรุงเทพมหานคร“ในที่ประชุม EOC เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ ได้นำมติของคณะกรรมการด้านวิชาการที่ประชุมในช่วงเช้าของวันนี้ มาพิจารณาและมีมติของ สธ. ซึ่งจะนำเสนอต่อ ศบค.ชุดเล็ก ในวันที่ 7 เมษายนนี้ ดังนี้ 1.การกำหนดเขตพื้นที่ ปรับสีพื้นที่ต่างๆ อิงจากสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด และปรับมาตรการในแต่ละสีพื้นที่สี ดังนี้#เฉลยเนื้อหา1.พื้นที่สีแดง จังหวัดคว บคุ มสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ นครปฐม ให้ร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. งดดื่ม-จำหน่ายสุรา สถานบันเทิงผับบาร์ เปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. เช่นกัน แต่อนุญาตเพียงการรับประทานอาหาร ห้ามดื่มสุราเนื่องจากพบว่า ความเสี่ ยงอยู่ที่สถ านบั นเทิ งและการดื่มสุรา จึงต้องมีมาตรการเข้มงวดสูงสุด ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติแต่ต้องจำกัดจำนวนคนเข้า สวมหน้ าก ากอน ามั ย เว้นระยะห่าง การสแกนวัดอุณหภูมิ สถานศึกษาให้เปิดได้แบบปกติหรือผสมผสาน และ สถานที่ออกกำลังกาย สามารถเปิดได้แข่งขันได้แต่ต้องจำกัดผู้เข้าชม2.พื้นที่สีส้ม จังหวัดคว บคุ ม 9 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส และ กาญจนบุรี ให้ร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 23.00 น. รับประทานอาหาร ดื่มสุราในร้านได้ สถานบันเทิงผับบาร์ เปิดไม่เกินเวลา 23.00 น. ดื่มสุรา แสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่ง ดเต้ น รำ งดกิจกรรมที่มีการเบีย ดเสี ยด3.พื้นที่สีเหลือง จังหวัดเฝ้ าร ะวั งสู งสุ ด 10 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ระยอง สงขลา ยะลา และ ขอนแก่น ให้ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ทานอาหารในร้าน ดื่มสุราในร้านได้ สถ านบั นเทิ งเปิดได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ดื่มสุรา แสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่งดการเต้นรำ ส่วนกิจกรรมอื่นดำเนินการได้4.พื้นที่สีเขียว จังหวัดเฝ้ าร ะวั ง ในอีก 53 จังหวัด ที่เหลือ ให้ร้านอาหารเปิดได้ตามปกติ และส ถานบั นเทิ งก็สามารถเปิดได้ตามกฎหมายคว บคุ ม ส่วนกิจกรรมอื่นดำเนินการได้ตามปกตินพ.โอภาส กล่าวว่า จะเห็นว่ามาตรการที่กำหนดขึ้นจะเน้นตามสถ านกา รณ์โร คตามพื้นที่ คือ พื้นที่สีแดง ที่มีการคว บคุ มสูงสุดและเข้ มงว ด ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเบื้องต้นจะให้ม าตรกา รนี้คงอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจะมีการประเมินสถ านกา รณ์อีกครั้ง และว่า หากผ่านมติของ ศบค.ชุดเล็ก ก็สามารถสั่งการมา ตรก ารได้ทันที ไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่“แม้จะมีการบั งคั บอย่างไร แต่ความร่วมมือของประชาชนจะสำคัญมาก บางท่านบอกว่าห้ามดื่มในร้านแต่อาจจะมีการปาร์ตี้ในบ้าน ก็จะส่งผลให้การคว บคุ มโร คยากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะการร ะบ าดของโร คจะมีปัจจัยสำคัญคือ พื้นที่เสี่ ยงและพฤ ติกร รมเสี่ ยงซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยกับคนอื่นโดยไม่สว มหน้ ากา กอน ามั ย เช่น การดื่มสุรา การรับประทานอาหาร ก็จะเป็นพฤติกรรมเสี่ ยง จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าพาตัวเองไปในจุดเสี่ ยง ให้เกิดพฤติกร รมเสี่ ยง โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์เช่นนี้ อาจจะไม่สนุกเหมือนที่ผ่านๆ มาแต่อย่างน้อยปีนี้เรายังมีเทศกาลสงกรานต์รดน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ได้แต่ขอให้เว้นระยะห่าง ส่วนกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น การสาดน้ำ ในปีนี้ขออนุญาตง ดไว้ก่อน ถ้าหากสถ านการ ณ์ดีขึ้นเราจะได้ดำเนิ นการใช้ชี วิ ตปกติต่อไป” นพ.โอภาส กล่าวทวงคืนความสุข! ผู้เชี่ยวชาญเผยวิธีรับมือวัยทอง สามีรักยิ่งกว่าเดิมHealth”อดอาหาร-ดูดไขมัน” เพราะอยากผอม ระวัง! ร่างพัง น้ำหนักก็ไม่ลงSlimโยนยาลดน้ำหนักทิ้งไป รู้เคล็ดลับนี้ คุณจะหุ่นดีระยะยาว!Slimเงินจะไหลมาหาคุณตั้งแต่วันนี้! วิธีที่ง่ายที่สุด! ดูวิธีเลยBeauty&Styleผอมลงง่ายๆ ‘อดีตธิดาช้าง’ แนะนำสูตรนี้ ทำเช้า-เย็น 4 เดือนเปลี่ยนไป!Mikanutraเย้ เย้ ฉันถูกล็อตเตอรี่! กลายเป็นมหาเศรษฐีโดยใช้วิธีนี้! อ่านตรงนี้Beauty&Styleเปิดวาร์ปสูตรลับ “หัวไชเท้า” ไอเทมเด็ด ไล่ฝ้ากระเจิง!Sistarbeautyskinเคล็ดลับเร่งผอมที่คุณทำตามได้ รู้แล้วเลิกใช้วิธีเสี่ยงๆ เลย!Slimร่วง-ล้าน-บางกว่า 40 ปีจบลงได้ใน 4 เดือนเพียงเพราะทำสิ่งนี้ทุกวันHERRMETTOเผยสูตรพลิกชีวิต “อดีตธิดาช้าง” หนักเหลือ 45 กก.ด้วยวิธีน่าทึ่ง!MikanutraKew©2021 WWW.BAANDEEMESTYLE.COM. ALL RIGHTS RESERVED.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *