เจ้าคุณพระสินีนาฏ ขับรถยนต์พระที่นั่งถวายในหลวง ในการเสด็จฯ ส่วนพระองค์

กลุ่มเฟซบุ๊ก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ทำหน้าที่ขับรถยนต์พระที่นั่ง ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสไปทรงนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙) ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ณ สำนักสหปฏิบัติ (ค่ายอารยาภิวัทธน์ มูลนิธิบรรจงสนิท-สหปฏิบัติ) ริมเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เป็นการส่วนพระองค์ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *