กราบสาธุ พระโสภณพัฒนคุณ สร้างบุญบริจ าคเงินช่วยเหลือชาวบ้าน ถูกพายุฤดูร้ อ นพัดบ้านพั ง

พระโสภณพัฒนคุณ ดร.เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอห น อง ม่วง ประธานมูลนิธิเศรษฐีเรือทอง บริจ าคเงินจำนวน 10,000 บาทช่วยหลือบ้านที่ถูกพายุฤดูร้ อ นพัดถ ล่ ม ในจัวหวัดลพบุรี จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ลมกระโ ช กแ ร ง และมีลูกเ ห็ บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่ าเกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ส่งผลให้บ้านเรือนของประช าช นหลายหลังค าได้รับความเ สี ยหาย เป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่รัฐต้องเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระท บจากอิทธิ์พลของพายุฤดูร้ อ น ในครั้งนี้อย่ างเร่งด่วน ล่ าสุดทางเพจ ข่าวส ารงานบุญ วัดพุน้อย เศรษฐีเรือทอง จ.ลพบุรี ได้ออกมาเปิดเผยการสร้างบุญ ช่วยเหลือญ าติโยม ที่ได้รับความเ ดื อ ดร้ อ นจากพายุฤดูร้ อ นในครั้งนี้ว่า… อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ 4 เม.ย.64 พระโสภณพัฒนคุณ ดร.เจ้าอาว าสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอห น อง ม่วง ประธานมูลนิธิเศรษฐีเรือทอง บริจาคเงินจำนวน 10,000บาท ช่วยหลือบ้านที่ถูกพายุฤดูร้ อ นพัดถล่ม ซึ่งเป็นบ้านของนางส้มซ่า วิลัยบัานเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ต.บางพึ่ง หลังค าและของใช้ในบ้านได้รับความเ สี ยหายทั้งหมดนอกจากนี้ คณะสงฆ์ และกลุ่มลูกศิษย์ก็ได้ร่วมกันทำบุญช่วยเหลือบ้านดังกล่าว คนละ 100 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *