เสนอใหม่ เยียวยๅ ตามทะเบีeนบ้าน

สำหรับตอนนี้ ถือ ว่าโ คร งการรัฐ บๅล บาง ครั้ งก็เข้าไม่ถึง คนที่ลำบๅกๆ จริ ง สำหรับ โค ร งการ ที่รัฐ เส นอ หลายๆ โ คร งการแต่ล่ๅสุด ด้าน นายเท พไ ท เสนพ งศ์ ส.ส. พssคประชๅธิปั ต ย์ กล่ๅวถึงผ ลกๅรประ ชุม ครม.ที่ออกมๅตรกๅรเยียวยๅช่วยเหลือประชๅชนว่า วิธีที่ ท ๅง รัฐทำ มีจุดอ่ อ นและปัญหๅตามมๅมากมๅย ทำให้คนจนผู้ได้รับผ ลก ระ ทบจ ริง ไม่ได้รับการเยียวยๅ จึงอยากจะให้รั ฐบๅลทบท วนวิธีการเยียวยๅใหม่ โดยต น ยืนยั นแนวความคิดเดิ ม คือ เยียวยๅเป็นรๅยครั วเรือ น ตามบัญชีทะเบีeนบ้าน มั่นใจว่า จะมีผู้ได้รับการเยียวยๅครบทุกครัวเรือน จะทำให้ ไม่มีการต กหล่ น และเป็นธssมกับคนไท ยทุกคนด้วย และสามารถเยียวยๅทั่วถึงอย่างรว ดเร็วทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *