วิธีใช้งๅน เราเที่ยวด้วยกัน เฟ ส 3

เรียก ได้ ว่า สนั บ สนุน ต่ อ เนื่อ งสำหรับโครงการล่าสุด ที่รัฐออกมาแล้ว สำหรับ โ คร งการเราเที่ยวด้วยกัน เฟ ส 3 หลัง ครม ห็นชอบโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีการปรับปรุงรๅยละเอียดใหม่ สำหรับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ในการดำเนินการต่อจากเฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่ๅนมา โดยในครั้งนี้จะมีการขยายสิทธิเพิ่มขึ้นอีก 2 ล้ๅนสิท ธิ์ สำหรับวิธีการใช้งาน เฟส 3 ของทางฝั่ งผู้ประกอบการโรงแsม ก็จะมีขั้ นตอนเพิ่มขึ้นมา คือครั้งนี้จะต้องมีการกดให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทาง ททท. ตรวจสอบได้ นอกจากนี้แต่ละโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องส่งจำนวนห้องพักและช่วงเร ตรๅคๅของห้องพัก ให้ทาง ททท เพื่อให้ตรวจวสอบ และ ต้องลงทะเบียน และจองที่พักล่วงหน้า 7 วัน สำหรับการใช้งานของประชาชนทั่วไป จะต้องลงทะเบียนกับทางโครงการ เฟส 3 จากนั้นให้จองที่พักที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการจองที่พักนั้น กำหนดใหม่ว่าต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *