มี โ อ ก าสไ ด้ ส มใ จใ น ช่ว ง นี้

3 ร าศี นี้ มีเกณฑ์ เ งิ นทองไหลมาเท มา ร าศีมีน ร าศีมีน ถือว่าเป็นร าศีที่ด วงก ารเงิ นดีแบบไม่ธร รมดา ด วงชะต ามีโอก าสได้ลาภแบบจัดเต็ม ทั้งลาภจ ากก ารลงมือทำ และล าภที่มาแบบไม่ได้ตั้งใจ ลาภจากก ารลงมือทำ ถือว่าเป็นลาภที่ได้ มาแบบแน่นอน นั่นก็คือก ารทำงานนั่นเอง ส่วนลาภแบบไม่ได้ตั้งใจ มีโอก าสเป็นไปได้หลายอย่ าง เช่น จู่ ได้รับผลตอบแทนจ ากก ารทำง านมากเกิน ก ารได้ล าภแ บบ ฟลุค ก ารได้ส่วนแบ่ง จ ากก ารข าย เป็นต้น เรียกว่าอะไรที่คาดไม่ถึง มีโอก าสได้สมใจในช่วงนี้ ร าศีพฤษภ พื้นฐานชาวร าศีพฤษภ เป็นค นอดทน เป็นค นที่รอคอยโอก าส ชอบความมั่นคง เก็บเงิ นไปเรื่อย ถือว่าเป็นร าศีที่ฐานะมีความมั่นคงมาก ในช่วงนี้ชาวร าศีพฤษภจะสามารถ รู้ก่อนเจ้ามือแน่นอน ห ว ยดังมาแรงก่อนใคร หาเงิ นเข้ากระเป๋าได้เรื่อย แต่ที่จะเด่นคือเ รื่ อ งของโช คล าภ ที่จะเข้ามาแบบฟลุค ไม่ได้ตั้งใจ แม้ด วงมีเกณฑ์ได้ลาภลอย แต่ก็ควรตั้งใจทำมาหากิน เพร าะลาภจากน้ำพักน้ำแรงมีมากกว่าลาภแบบฟลุค ร าศีเมษ สำหรับชาวร าศีเมษ ถือว่าเป็นร าศีที่ด วงดีขึ้นเรื่อย ทั้งก ารงานและก ารเงิ น อย่ างเ รื่ อ งก ารเงิ น ถือว่าเป็นร าศีที่น่าจับต ามอง เพร าะมีโอก าสทางก ารเงิ นเข้ามามากในช่วงนี้เรียกว่า เป็นช่วงแห่งก ารสร้ างเนื้อสร้ างตัว อย่ างค นค้าขายในช่วงนี้จะร าบรื่น ได้กำไรเรื่อย ไม่ค่อยติดขัด ต้องs ะวั งโดนค นเอาเปรียบ เช่น ก ารยืมเงิ น เป็นต้น หากโดนยืมเงิ นมีหวังโดนชักดาบแน่ ส่วนเ รื่ อ งโช คล าภ บอกได้เลยว่าโดดเด่น มีโอก าสได้ลาภแบบฟลุค สูงมาก •เป็นควา มเชื่อส่ วนบุคคลโปรดใช้วิจาร ณญาณใน การอ่ าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *