ประกาศจำนวนราษฎรไทย 66,186,727คน ลดลงกว่าปีก่อน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ราชกิจจานุเบกษา จำนวนราษฎรไทย ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 66,186,727 คน แบ่งเป็น สัญชาติไทย 64,228,120 คน ชาย 31,874,308 คน หญิง 33,353,812 คน ประชากรหญิงสัญชาติไทย มากกว่าชายสัญชาติไทย ถึง 1,479,504 คน สัญชาติอื่น 958,607 คน คน ชาย 501,224 คน หญิง 457,383 คน ประกาศจาก ราชกิจจานุเบกษา จังหวัดที่มีจำนวนราษฎรสูงสุด 10 อันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 5,588,222 คน 2.นครราชสีมา 2,633,207 คน 3.อุบลราชธานี 1,866,697 คน 4.ขอนแก่น 1,794,531 คน 5.เชียงใหม่ 1,784,370 คน 6.บุรีรัมย์ 1,581,184 คน 7.อุดรธานี 1,567,983 คน 8.ชลบุรี 1,566,885 คน 9.นครศรีธรรมราช 1,550,721 คน 10.ศรีสะเกษ 1,458,580 คน ขณะที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีราษฎร น้อยที่สุด 192,052 คน ขณะเมื่อเทียบกับจำนวนราษฎรไทย ณ 31 ธันวาคม 62 พบว่า มีจำนวน 66,558,935 คน เป็นสัญชาติไทย 65,614,157 คน ชาย 32,110,775 คน หญิง 33,503,382 คน โดยประชากรหญิงมากกว่าชาย 1,392,607 คน เทียบแล้วประเทศไทยมีประชากรลดลง 372,208 คน ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *