ขนส่ง ประกาศใช้ใบขับขี่แบบใหม่ 2564

จากกรณีที่ กรมการขนส่งทางบก ประกาศใช้ ใบขับขี่แบบใหม่ 2564 ทุกประเภท ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ กรุงเวียนนา ค.ศ.1968 มีผลทำให้ประเทศไทยต้องอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าวในการออกใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าวยังมิได้กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ กรุงเวียนนา ค.ศ.1968 ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสมและครอบคลุมถึงใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนค.ศ.1968 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 . ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พ.ศ.2560 ประกาศณวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 ข้อ2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถบดถนนใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์และใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา 43(9)ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพให้ใช้แบบใบอนุญาตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ข้อ 3 ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ.1949 ข้อ 4 ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ.1968 ข้อ 5 ใบอนุญาตที่ออกไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ ส่วนกรณีใครมีใบขับขี่รูปแบบเก่ายังไม่หมดอายุ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุได้เลย เมื่อถึงเวลาไปต่อใบขับขี่กรมการขนส่งก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ให้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *