แม่จ๋าเช็กด่วน โอนแล้ว เงินอุดหนุนบุตร

จากกรณีที่มีการจ่าย เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 600 บาท โดยผู้ที่มีสิทธิรับเงินประกอบไปด้วย ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร(รายเดิม) ,ผู้ปกครองรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ -เข้าเว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do เพื่อตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยระบบจะแจ้งสถานะต่างๆและแนวทางปฏิบัติ หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่ -ส่วนภูมิภาค ติดต่อ พมจ. ที่ท่านได้ลงทะเบียน -กรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ กรมฯจะอัปเดทข้อมูลทุกวันที่ 8 ของเดือน และในกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม และบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่ หลังวันที่ 25 ของเดือน ให้รอปรับสถานะใหม่เดือนถัดไป -ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ) -ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *