Overview-พม่าปล่อยจีนประชิดชายแดน มวลชนเดือดเผาธงชาติไล่ ทัพอ่องลายจับลูกแลกตัวพ่อ-ยิงผู้หญิงกลางถนน

Overview-พม่าปล่อยจีนประชิดชายแดน มวลชนเดือดเผาธงชาติไล่ ทัพอ่องลายจับลูกแลกตัวพ่อ-ยิงผู้หญิงกลางถนน Overview-พม่าปล่อยจีนประชิดชายแดน มวลชนเดือดเผาธงชาติไล่ ทัพอ่องลายจับลูกแลกตัวพ่อ-ยิงผู้หญิงกลางถนน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *